Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

muree

:

WebsiteSurvey: View Response #52,249

Quick Launch

Do you like the colors and fonts of the website?

Yes

Do you like the logo of the project?

Yes

Do you like the layout of the website?

Yes

Do you think the website gives enough information about the project?

Yes

Do you think the website gives enough information about the partners and teams of the project?

Yes

Do you think the website gives enough information about the activities, events and news of the project?

Yes

Do you think the intranet of the website is adquate?

Yes

Do you like the layout of the contact us page?

Yes

Do you think it's preferable to have special facebook, twitter, youtube,  g+ special pages for the project?

Yes

Please add any further comments.

(Heantos4.vn) - Gần 400 trường hợp người nghiện ma túy đã đăng ký cai nghiện ba giai đoạn tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số 1 và Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1. Kết quả cho thấy thuốc Heantos 4 giúp bệnh nhân cắt đứt cơn nghiện hoàn toàn sau 5 đến 7 ngày, thuốc dễ uống, không có tác dụng phụ đáng kể, giúp sức khỏe bệnh nhân trở lại bình thường nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm tại

https://dvc1.mard.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2023-11/rZZAvdV3i0ardss13tcnmtcnmvud.pdf
http://www.khuyennongqnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/3tcnmthqn.pdf
http://queluu.hiepduc.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/3tcnmtmxhttt.pdf
https://binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/HoiDap/2023/11/3tcnmtvdksd_03211317898.pdf
https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/48372578/upload_00052042_1698934440421.pdf?version=1.0&fileId=48417116
http://thangphuoc.hiepduc.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/3tcnmtvstdtctcn.pdf
http://kbnn.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/3tcnmtvtdxh.pdf
http://thongkehatinh.gov.vn/ckfinder/userfiles/files/3tcnmtvtqttdtcn.pdf
http://hoilhpn.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/3tcnmtvttld.pdf
http://congasxh.dongnai.gov.vn/Uploads/HoiDap/2023/11/5bdgdthvcnmtvncgq_02211838161.pdf
http://dongphu.queson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/5bdtdtctcnmt.pdf
https://cchc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/5bppntnsqtcnmt.pdf
http://duyson.duyxuyen.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/5bqlvtctcssqtcnmt.pdf
http://tdkt.sonoivu.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/5bqttqtcnmt.pdf
http://anmy.tamky.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/5cchttctqtcnmt.pdf
https://dbnd.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2023/11/5cchttctqtcnmt.pdf
http://cnc.edu.vn/upload/738/fck/files/5ccnmtct3nctkddnlkt.pdf
http://daotao.daihoctantrao.edu.vn/Uploads/files/5ccnmtddtn.pdf
https://cpharma.vn/public/media/media/files/bbtcnmtlslcdtc.pdf
https://dvc.medinet.org.vn/DesktopModules/DataExchange/API/APIDataExchange/DownloadFile?name=Alfresco/SoyTeTPHCM/2023/11/DVC_02112310160738_-1.pdf&filenameDownload=c3tcnmtglbcn.pdf
https://khoacntp.uneti.edu.vn/public/storage/uploads/files/heantos4/5ccnmthqhddd.pdf
https://ict.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/qbict/File/5ccnmthqhddd.pdf
https://ubmt.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/ubmttqvt/File/5ccnmttnlcatvhq.pdf
https://qltt.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/quanlythitruong/File/5cgtrrtnscnmt.pdf
https://ldld.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/ldld/File/5chtcnmttgdvbb.pdf
https://chicuckiemlam.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/cckl/File/5cptcdhtcnmt.pdf
https://ttcntttt.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/qbict/File/5cptcnmtscglqt.pdf
https://nhcsxh.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/csxh/File/5cpttdtcvsmtqtcnmt.pdf
https://cucthongke.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/cuctk/File/5ctcnmtntcb.pdf
https://tct.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/tct/File/5ctdnlcdtqtcnmt.pdf
http://hoichuthapdoquangbinh.gov.vn/3cms/upload/hoichuthapdo/File/5ctdskmsqtcnmt.pdf
https://dichvucong.lamdong.gov.vn/tttl/68/2023/11/5ctdtdtlvsmcntqtcnmt_1698936762.pdf
https://mcdtbnn.mard.gov.vn/tttl/01/2023/11/5ctmkhdhcvcnmt_1698936907.pdf
https://daugia.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/trungtamdaugia/File/5ctmmtodvhttqtcnmt.pdf
http://vaea.gov.vn/upload/470/fck/files/5ctmtudcvcnmt.pdf
https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/fileattach/dvc5/DinhKemHoSo/2023-11/E55tgvbdiE2mUsdT5ctrmtctvkpsdmtcnmt.pdf
http://bhld.dhcd.edu.vn/ckfinder/userfiles/files/5cvqstlcnmtsqtcn.pdf
https://thongkehoabinh.gso.gov.vn/ckfinder/anhbaiviet/files/5cxdcdhtvkptlkn.pdf
https://dichvucong.laocai.gov.vn/tttl/10/2023/11/5cxdmqhhtdvqcnmt_1698937296.pdf
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/tttl/52/2023/11/5knsqttqtcnmt_1698937346.pdf
https://dichvucong.tiengiang.gov.vn/tttl/82/2023/11/5ktcnmtttvhn_1698937441.pdf
https://dichvucong.dav.gov.vn/File/GoToViewTaiLieu?url=Temp\cfa4aed0-cb90-4522-b597-575012a17971\5lptdvcnmttc_20231102_220305.pdf
https://mgland.vn/public/media/files/HEANTOS4/5ntcbtqtcnmttntvtgd.pdf
https://ydct-8dichvucong.moh.gov.vn/File/GoToViewTaiLieu?url=Temp\593b1f0a-4020-44d3-a25a-998519d68a7f\c3tcnmthd_20231102_221947.pdf
https://thongkehoabinh.gso.gov.vn/ckfinder/anhbaiviet/files/5ntqdtctqtcnmt.pdf
https://hosrem.org.vn/ckfinder/userfiles/files/5ppcnmtdtkh.pdf
http://thongkekontum.gov.vn/upload/files/5ppdmtvdhcsscnmt.pdf
https://motcua.daknong.gov.vn/tttl/67/2023/11/5pplvtcnmtdmtvkn_1698937975.pdf
http://vepr.org.vn/upload/533/fck/files/5yttlqtdtctcnmt.pdf
https://kiemnghiemhcm.gov.vn/upload/ckupload/files/ahc3tcnmttct.pdf

Created at 11/4/2023 6:10 AM by  
Last modified at 11/4/2023 6:10 AM by